Kế hoạch tăng cường triển khai thực hiện nhiệm vụ đảm bảo chất lượng giáo dục từ năm học 2019 - 2020

SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO SƠN LA

TRƯỜNG THPT CHUYÊN

Số: 77/KH-THPTC

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Sơn La, ngày 31 tháng 10 năm 2019
KẾ HOẠCH
Tăng cường triển khai thực hiện nhiệm vụ đảm bảo chất lượng giáo dục
từ năm học 2019 - 2020
 
  Tiếp tục thực hiện Công văn số 1954/SGDĐT-GDTrH&GDTX ngày 16/10/2019 của Sở Giáo dục và Đào tạo về việc dạy bù đắp kiến thức cho học sinh; Kế hoạch số 73/KH-THPTC ngày 17/10/2019 của Trường THPT Chuyên Sơn La về việc dạy bù đắp kiến thức cho học sinh năm học 2019 - 2020;
          Thực hiện Công văn số 2006 /SGDĐT-GDTrH&GDTX về việc tăng cường triển khai thực hiện nhiệm vụ đảm bảo chất lượng giáo dục từ năm học 2019 - 2020;
  Trường THPT Chuyên Sơn La xây dựng kế hoạch tăng cường triển khai thực hiện nhiệm vụ đảm bảo chất lượng giáo dục từ năm học 2019 - 2020 với các nhiệm vụ trọng tâm như sau:
  1. Đăng kí danh sách, lập thời khóa biểu
  - Học sinh đăng kí bổ sung danh sách cần bù đắp kiến thức cho giáo viên bộ môn, giáo viên nộp danh sách cho tổ trưởng/nhóm trưởng, tổ trưởng/nhóm trưởng tổng hợp gửi cho nhà trường (gửi cho đ/c Long trước 08/11/2019);
  - Nhà trường xếp thời khóa biểu dạy bù đắp kiến thức cho học sinh vào chiều thứ 4 hàng tuần (bắt đầu từ chiều thứ 4, ngày 13/11/2019), mỗi buổi 03 tiết. Giáo viên giảng dạy từng lớp sẽ thông báo sau khi có danh sách từng lớp.
  2. Lập kế hoạch, quản lí dạy học
  - Căn cứ kết quả khảo sát chất lượng học sinh, tổ/nhóm chuyên môn chỉ đạo giáo viên bộ môn xây dựng kế hoạch chi tiết việc dạy bù đắp kiến thức cho từng nhóm đối tượng học sinh (bao gồm danh sách học sinh, số buổi/tiết dạy bù đắp, nội dung dạy bù đắp, giáo viên dạy bù đắp, định kỳ kiểm tra đánh giá mức độ tiến bộ của học sinh, dự kiến kết quả chất lượng học sinh sau khi được bù đắp kiến thức).
  - Giao các tổ/nhóm chuyên môn xây dựng phương án tổng thể dạy bù đắp
kiến thức cho học sinh theo từng môn.

  - Đối với học sinh khối 12, có thể lồng ghép việc dạy bù đắp kiến thức với
ôn thi THPT quốc gia; phân tích phổ điểm thi THPT quốc gia năm 2019 theo
từng môn, từng lớp để giao trách nhiệm cho giáo viên bộ môn đang trực tiếp dạy
lớp 12 trong việc nâng cao phổ điểm thi THPT quốc gia; từ đó xây dựng phương
án nâng cao chất lượng giáo dục một cách thực chất và bền vững.

  - Tổ, nhóm chuyên môn phân công giáo viên dạy bù đắp, Nhà trường phân công thành viên Ban Giám hiệu trực quản lý việc dạy bù đắp; phổ biến phương án tới toàn thể học sinh, giáo viên để triển khai thực hiện; phổ biến phương án dạy bù đắp tới toàn thể phụ huynh học sinh để phối hợp quản lý, động viên học sinh tham gia học bù đắp kiến thức.
  - Lập sổ quản lý việc thực hiện thời khóa biểu:
  + Sổ đầu bài được giao cho giáo viên dạy bù đắp kiến thức lớp nào chịu trách nhiệm quản lí của lớp đó.
  + Giáo viên dạy bù đắp kiến thức có sổ điểm riêng để theo dõi điểm, sự tiến bộ của học sinh, cuối năm nộp lại nhà trường.
  + Ban giám hiệu theo việc thực hiện thời khóa biểu trong sổ trực BGH.
  - Đánh giá kết quả bù đắp kiến thức gắn với kết quả học tập chính khóa,
giao giáo viên bộ môn rà soát, đăng ký chỉ tiêu về chất lượng học sinh (theo
từng môn) của từng lớp.

  - Định kỳ 2 tuần/lần đánh giá nội dung dạy bù đắp kiến thức cho học sinh
(có thể lồng ghép trong nội dung họp tổ, họp hội đồng giáo dục nhà trường); nội dung đánh giá được ghi rõ thành mục riêng trong biên bản họp của tổ, của Ban Giám hiệu, hội đồng giáo dục.

  3. Thi đua, khen thưởng
  - Công đoàn, Ban thi đua nhà trường đưa tiêu chí về dạy bù đắp, kết quả dạy bù đắp, kết quả thực hiện chỉ tiêu về chất lượng từng môn học vào việc đánh giá giáo viên, bình xét thi đua theo đợt thi đua, học kỳ và cả năm học; phấn đấu học sinh thi THPT quốc gia đạt ít nhất 4,75 điểm/môn; hiệu trưởng chịu trách nhiệm trực tiếp về chất lượng giáo dục của đơn vị.
  4. Quản lí, lưu trữ hồ sơ
  - Kế hoạch chi tiết việc dạy bù đắp kiến thức cho từng nhóm đối tượng
học sinh, đăng ký chỉ tiêu về chất lượng học sinh của giáo viên bộ môn; phương
án tổng thể dạy bù đắp kiến thức cho học sinh theo từng môn của từng tổ/nhóm
chuyên môn; phương án, thời khóa biểu, bảng phân công giáo viên dạy bù đắp,
bảng phân công thành viên Ban Giám hiệu trực quản lý, công tác phổ biến
phương án tới toàn thể học sinh, giáo viên và phụ huynh học sinh của nhà
trường; sổ sách quản lý (sổ đầu bài, sổ điểm, sổ trực của Ban Giám hiệu); biên
bản đánh giá nội dung dạy bù đắp kiến thức cho học sinh; quy chế đánh giá giáo
viên, bình xét thi đua theo đợt thi đua, học kỳ và cả năm học và các văn bản liên
quan phải được lưu trữ (bằng văn bản), làm minh chứng cho công tác kiểm tra
và căn cứ để đánh giá, xếp loại cán bộ, giáo viên.

- Cuối năm học tổ/nhóm chuyên môn gửi 01 bộ hồ sơ (trước 20/05/2020) liên quan đến việc dạy bù đắp kiến thức cho học sinh cho nhà trường (đ/c Long) để phục vụ cho công tác thanh tra, kiểm tra.
Trên đây là kế hoạch chi tiết thực hiện công tác bảo đảm chất lượng giáo
dục từ năm học 2019 - 2020. Trường THPT Chuyên Sơn La yêu cầu các tổ chuyên môn, các đồng chí giáo viên nêu cao tinh thần trách nhiệm để tổ chức triển khai, thực hiện hiệu quả phù hợp với điều kiện thực tiễn của các tổ chuyên môn, các giáo viên. Các em học sinh tham gia bù đắp kiến thức đầy đủ, nghiêm túc, hiệu quả./.
Nơi nhận:
- BGH;
- Tổ chuyên môn (phối hợp thực hiện);
- Niêm yết bảng tin;
- Lưu: VT, CM.
HIỆU TRƯỞNG

Trần La Giang

 
Nguồn: thptchuyensonla.edu.vn
Bài tin liên quan
Chính phủ điện tử
Tin đọc nhiều
Liên kết website
Thống kê truy cập
Hôm nay : 502
Hôm qua : 2.028
Tháng 03 : 8.188
Năm 2021 : 54.170