Nghị quyết số 123/2019/NQ-HĐND ngày 06/12/2019 của HĐND tỉnh Sơn La